Brz Test za Korona

690 ден 490 ден

Коронавирусот, како голема фамилија на вируси е позитивен, едноланчан РНК вирус со плик. Познато е дека вирусот предизвикува потешки болести како што се настинки, Респираторен синдром (МЕРС), како и Тежок акутен респираторен синдром (САРС). Основниот протеин на САРС-КоВ-2 е протеинот N (Нуклеокапсид) којшто претставува протеинска компонента лоцирана внатре во вирусот. Релативно се конзервира помеѓу β-коронавирусите и често се користи како инструмент за дијагностицирање на коронавируси. ACE2, како клучен рецептор за САРС-КоВ-2 за влез во клетките е од огромно значење за истражувањето на механизмот на вирусна инфекција.

Количина:

Опис

Брз тест за корона (КОВИД-19); Brz Test za Korona (Corona, COVID-19)

Оваа тест-картичка се заснова на специфичната реакција антитело-антиген и технологија на имуноанализа. Тест-картичката содржи моноклонално антитело на САРС-КоВ-2 протеинот N обележано со колоидно злато, претходно обложено на комбинираната подлога, одговарачко моноклонално антитело на САРС-КоВ-2 протеинот N имобилизирано на Тест областа (Т) и соодветно антитело во областа за контрола на квалитет (С).

За време на тестирањето, протеинот N во примерокот се комбинира со моноклоналното антитело на САРС-КоВ-2 протеинот N обележано со колоидно злато претходно обложено на комбинираната подлога. Конјугатите мигрираат нагоре под капиларно дејство и последователно се фаќаат од моноклоналното антитело на протеинот N имоболизирано на Тест-областа (Т). Колку е поголема содржината на протеинот N во примерокот, толку повеќе се фаќаат конјугатите и Тест-областа (Т) има потемна боја. Доколку нема вирус во примерокот или содржината на вирусот е помала од прагот на детекција, тогаш не се покажува боја во Тест-областа (Т). Независно од присуството или отсуството на вирус во примерокот, виолетова линија ќе се појави во областа за контрола на квалитет (С). Виолетовата линија во областа за контрола на квалитет (С) е критериум за проценка на тоа дали има доволно примерок и дали хроматографската процедура е нормална.

 1. Тестот е погоден само за професионалци за користење во ин-витро помошна дијагноза. Да не се користат производи со поминат рок.
 2. Да не се замрзнува или да се користи по истекување на рокот (рокот на траење е прикажан на пакувањето).
 3. Да се избегнуваат прекумерни температури и влажност во средината на тестирање. Температурата за реакција треба да биде 15-30°C, а влажноста треба да биде под 70%.
 4. Кесичката со тест-картичка содржи средство против влага што не треба да се зема орално.
 5. При изведување на тестот да се носи заштитна облека, медицинска маска, ракавици и заштитини очила.
 6. Да не се користи тест-картичката со скршено единечно пакување, нејасни ознаки и со поминат рок.
 7. Да се фрлат во отпад искористените примероци, тест-картички и друг отпад во согласност со важечките локални закони и прописи.
 8. Тест-картичката треба да се употреби во рок од 1 час откако ќе се извади од алуминиумската кесичка.
 9. Корисниците треба да земаат примероци во согласност со условите во упатството за употреба.
 10. Пред да се направи тестот, двостраната леплива заштитна обвивка треба да се отстрани за да се спречи распрскување на течност. Ако двостраната леплива заштитна обвивка се скине по додавањето на растворувач, лесно може да се предизвика распрскување на течност.
 11. Да не се додава растворувач во погрешниот бунар.
 12. При тестирањето, тест-картичката треба да се постави на хоризонтална работна површина. Тест-картичката треба да се фиксира и да не се помрднува.
Број и датум на Решение за запишување во регистерот на медицински средства достапни во РС Македонија 14-5055/2, датум 15.06.2021. За да ги проследите видео-инструкциите за правилна употреба на тестот, Ве молиме скенирајте го QR-кодот отпечатен на пакувањето. Увозник и Носител на Решението за запишување во регистерот на медицински средства достапни во РСМ СИНЦЕРИТАС АД – Скопје, ул.Никола Кљусев бр.11, Скопје

Сеуште немате прегледено производи